Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25. napjától a rendőrségi adatkezelésekre is általában közvetlenül alkalmazandó.

            

 

            

Az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelések mellett a rendőrségi adatkezelő szervek bűnmegelőzési és bűnüldözési célú adatkezeléseire továbbra is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései irányadók.

            

 

                     

Az általános adatvédelmi rendelet 30. cikke, valamint az Infotv. 25/E. § (1) bekezdése alapján a rendőrségi adatkezelő szervek kötelesek nyilvántartást vezetni az általuk végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Az általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikkei és az Infotv. 16. § (1)-(2) bekezdései által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az adatvédelmi portálon megtalálhatók a Rendőrség egységes adatvédelmi nyilvántartása, valamint az egyes rendőrségi adatkezelő szervek elektronikus adatvédelmi nyilvántartásai. Az adatvédelmi nyilvántartásokban az egyes adatkezelések kapcsán az előzetes tájékoztatást biztosító érintetti tájékoztatók tárgykör szerint csoportosítva külön menüpontok alatt találhatók.

 

Az Infotv. 33. § (2) bekezdés c) alpontja alapján a rendőrségi szervek kötelesek az általuk kezelt, kötelezően nyilvánosságra hozandó közérdekű adatokat a Rendőrség honlapján közzétenni, valamint az Infotv. 37/A. §-ban meghatározottaknak megfelelően az egységes közadatkereső rendszerhez csatlakozni. Ezen közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében az adatvédelmi portálon ismerhetők meg az egyes rendőrségi szervek általános, különös és egyedi közzétételi listáin szerepeltetett közérdekű adatok.